Product

terug naar productenoverzicht

De onderwijspraktijk reist mee met de Expeditie

Centraal in het onderzoek staat de professionele kwaliteit van de leraar. Maar dé leraar bestaat niet meer: er is veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan. Leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties zoeken hun weg naar ‘verkiesbare toekomsten’ in deze veelvormigheid en veelzijdigheid en hebben daarvoor adaptief vermogen nodig: ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren van het onderwijsveld (po, vo en mbo) en op alle niveaus van onderwijsorganisatie: bij leraren(teams), in scholen en in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties. In het eerste onderzoeksjaar is adaptief vermogen onderzocht in een decor van het thema Veranderend Beroepsbeeld.

We werken met verschillende manieren van dataverzameling, in de Expeditie bouwstenen genoemd. De zeven bouwstenen zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). Elke bouwsteen kijkt op een eigen manier naar het vraagstuk. In deze tussenrapportage wordt de introductie van de bouwsteen Teacher Tapp in Nederland en de ontwikkeling van het aantal deelnemers van de app toegelicht. Vervolgens wordt beschreven op welke manier de app de bouwsteen Veldstudies heeft aangevuld en wat dit voor inzichten heeft opgeleverd over adaptief vermogen. Tot slot wordt uiteengezet hoe de verzamelde gegevens bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de manier waarop emoties, sociale steun en contexten een rol spelen bij adaptief vermogen.

De resultaten van het hele Expeditie onderzoek in jaar 1 zijn samengevat in het rapport Vertrek vanuit het basiskamp.

Meer weten over de Teacher Tapp? Bekijk deze informatiepagina.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl