Over de expeditie

NL | EN

Over de expeditie

Het Expeditieteam is in april 2020 gestart aan het project Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.

De opdracht aan het team is onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen. We zien leraarschap als een systeem van individuen en organisaties waarbij we de zeven thema’s van de Lerarenagenda 2013-2020 met elkaar verbinden. Met de Lerarenagenda geeft de overheid beleidslijnen aan voor de professionalisering van leraren. Ons onderzoek is innovatief, doorkruist grenzen en zoekt onverwachte verbanden.

Centraal in het onderzoek staat de professionele kwaliteit van de leraar. Maar dé leraar bestaat niet meer: er is veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan. Leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties zoeken hun weg naar ‘verkiesbare toekomsten’ in deze veelvormigheid en veelzijdigheid en hebben daarvoor adaptief vermogen nodig: ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren van het onderwijsveld (po, vo en mbo) en op alle niveaus van onderwijsorganisatie: bij leraren(teams) (micro), in scholen (meso) en in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties (macro). We gaan onderzoeken hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet.

We bestuderen adaptief vermogen in de context van twee actuele vraagstukken:

We werken met zeven bouwstenen die zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). Elke bouwsteen kijkt op een eigen manier naar het vraagstuk.

Update Expeditieteam: Terugblik op het eerste jaar, vertrek uit het basiskamp
In deze update blikken we terug op het eerste Expeditiejaar waar we adaptief vermogen in de context van het veranderende beroepsbeeld onderzochten. Hiervoor hielden we dieptegesprekken, peilden we meningen onder de onderwijsgemeenschap en schreven we brieven met leraren.

info@expeditielerarenagenda.nl