Product

terug naar productenoverzicht

Een team en leernetwerken langere tijd gevolgd: hoe ziet hun adaptief vermogen eruit?

We hebben de unieke kans gegrepen om een vmbo-team en twee leernetwerken voor een langere periode te volgen en daarbij na te gaan hoe adaptief vermogen eruit ziet. De casussen hebben we pseudoniemen gegeven: Amazone en Donau. De resultaten zijn op deze pagina te downloaden.

Casus Amazone: een veranderproces in school

Een verandering doorvoeren in school is niet gemakkelijk. Op school Amazone heeft het vmbo-team gewerkt aan de herinrichting van Keuzewerktijd. Aanleiding hiervoor was dat er onvrede was onder personeel omdat leerlingen niet vanuit zichzelf aan de slag gingen, terwijl dat wel de bedoeling was. Hoe is het team de verandering aangegaan en op welke manieren manifesteerde het adaptief vermogen van het team zich hierbij?

  • Lees hier de casusbeschrijving.
  • Luister hier naar de procesbegeleider in een podcast waarin hij over de sleutelmomenten in het verandertraject vertelt.

Casus Donau: samen opleiden vraagt adaptief vermogen

Hogeschool Donau is een project gestart om de verbindingen tussen de hogeschool en de stagescholen voor studenten van docentenopleidingen verder te versterken. In dit project zijn nieuwe leernetwerken op middelbare scholen en mbo’s opgericht, waarin studenten van de lerarenopleiding wekelijks een middag bij elkaar komen. De bijeenkomsten worden geleid door een instituutsopleider (docent hogeschool) en een schoolopleider (docent stageschool). Met deze verandering wil de hogeschool de verbinding van nieuwe docenten met hun werkomgeving te versterken en zo uitval te voorkomen. Hoe zijn de instituutsopleider en de schoolopleider met dit veranderproces omgegaan?

  •  Lees hier de casusbeschrijving.

Achtergronden bij deze formatieve interventiestudie

Formatieve interventiestudie

De twee casussen zijn onderdeel van de deelstudie ‘formatieve interventiestudie’. Bij de formatieve interventiestudie hebben we de veranderingsprocessen van een vmbo-team en twee leernetwerken voor een jaar gevolgd. We hebben door het jaar heen dialoog- en feedbackmomenten gecreëerd. We hadden daarbij voor ogen dat we de betrokkenen niet helpen met het oplossen van een dilemma of probleem door op inhoud met hen mee te denken, maar dat we meedachten door reflectieve vragen te stellen op basis van de inzichten over adaptief vermogen. Voor de formatieve interventiestudie hebben we op verschillende manieren data verzameld, waaronder logboeken, interviews en observaties, die we benut hebben om na te gaan hoe adaptief vermogen zich manifesteert.

  • Lees hier de toelichting op de onderzoeksaanpak.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl